تنهایی، بخشی از تجربه ی انسان بودن

تنهایی، بخشی از تجربه ی انسان بودن
از خود به کجا شوی تو پنهاناز خود به کجا شوی گریزان« مسعود فرد منش »انس...