خودکشی یا انسان رو در رو با خود

خودکشی یا انسان رو در رو با خود
اغلب تصور اینکه چه چیزی باعث شده است که یک دوست ، عضوی از خانواده یا ا...