غم،در نهانخانه ی دل نشيند

غم،در نهانخانه ی دل نشيند
غم ، عاقبت سر می آید و می دانیم.اما وقتی اندوهگین هستیم به نظر می رسد...